Diecezjalne przygotowania do ŚDM w 2016 w Krakowie i Kościele Łowickim

I Wydarzenia minione

Od spotkania Rio w Żyrardowie 31 sierpnia 2013 r. rozpoczęto przygotowania do ŚDM w 2016 r. w Krakowie i w Diecezji Łowickiej. We wrześniu Biskup Łowicki powołał 4 – osobową grupę kapłanów – koordynatorów ŚDM w diecezji. Koordynatorzy uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich spotkaniach dotyczących ŚDM. Owocem tych spotkań było podjęcie akcji ewangelizacyjnych i duszpasterskich, mających na celu aktywizację i ewangelizację młodych, wdrażanie ich w posługę wolontariatu i diakonii, tworzenie środowiska młodych zdolnych udźwignąć ciężar i odpowiedzialność czekających diecezję zadań i powinności. Wydarzenia minione to:

– 31 sierpnia 2013 – Rio w Żyrardowie na koniec wakacji i początek przygotowań do ŚDM

– 30 października 2013 – Noc Świętych, Żyrardów, z powierzeniem się świętym i błogosławionym

– 4 stycznia 2014 – Spotkanie Ekumeniczne, Żyrardów, z pragnieniem działania w jedności i mocy ducha

– Styczeń – Luty 2014 – Rekolekcje Ewangelizacyjne „Młodzi na MAXA”, Kutno, aby czynić uczniów
i misjonarzy, o co prosił w Rio papież Franciszek i tworzyć środowisko młodych silnych wiarą

– 13 kwietnia 2014 – Spotkanie Młodych w Niedzielę Palmową w ramach XXVIII ŚDM, Łowicz, aby
duchowo przyjąć Krzyż i Ikonę M.B oraz Miniatury Symboli i wyznaczyć w parafii delegatów ŚDM

II Działania poczynione

W tym czasie powołano Biuro Organizacyjne ŚDM Diecezji Łowickiej z siedzibą w Żyrardowie, stworzono oficjalną stronę internetową: www.sdmlowicz.pl (będzie tłumaczona na 6 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski i rosyjski) oraz adres mailowy do kontaktu: sekretariat@sdmlowicz.pl. Na bieżąco działa portal społecznościowy: facebook.com/zriodokrakowa. Funkcjonują Sekcje Biura: Sekretariat, Komunikacji Internetowej, Bilet dla Brata, Ewangelizacji
i Formacji, Muzyczna, Modlitwy, Tłumaczeń, Wolontariatu i Foto. Przygotowano Broszurę z Orędziem Papieża Franciszka i Vademecum ŚDM, materiały pomocnicze dot. ŚDM wysłane katechetom mailem.

III Istota, zadania i cele

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie od 26 do 31 lipca 2016 r. Uroczystości centralne poprzedzą Dni w Diecezjach (Dni Misyjne), które będą miały miejsce od 20 do 25 lipca we wszystkich diecezjach w Polsce. Jako Diecezja Łowicka przyjmiemy ok. 2,5 młodych z całego świata (średnio na dekanat przypada ok. 120 osób). W czasie tych dni należy zapewnić gościom zakwaterowanie, posiłki, atrakcje kulturalne, np. koncerty i przedstawienia oraz program duchowy i religijny. Młodzież nawiedzi lokalne sanktuaria, pozna atrakcyjne miejsca turystyczne, wiarę, tradycję i kulturę naszego regionu.

Aby sprostać rozlicznym zadaniom, niezbędni będą młodzi wolontariusze, także znający języki obce. Liczymy na pomoc rodzin, które przyjmą młodzież do domów. Potrzeba koordynacji pomiędzy młodzieżą i rodzinami w parafiach a Diecezjalnym Biurem ŚDM. W tym celu diecezja zostanie podzielona na rejony na bazie rejonizacji pielgrzymkowej (Kutno, Łęczyca, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów). Pomoże to rozłożyć obowiązki i odpowiedzialność. Potrzeba, aby idea ŚDM dotarła do każdej parafii w diecezji, a na pewno do parafii miejskich i dziekańskich.

Niewątpliwie jest to szansa dla młodych, dla parafii i diecezji na ożywienie duszpasterskie,
a jednocześnie bardzo poważne przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i duchowe. Potrzeba współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, począwszy od dziekanów, proboszczów, wikariuszy, poprzez katechetów, osoby życia konsekrowanego, liderów i członków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń religijnych, po rodziny, chorych, wszystkich wiernych, a zwłaszcza młodzież. Młodych chcemy uczynić bohaterami i organizatorami tego wydarzenia, przy koordynacji i wsparciu duszpasterzy i świeckich animatorów życia religijnego, modlitwie zgromadzeń zakonnych, Kół Żywego Różańca i wiernych oraz ofiarowanym cierpieniu chorych. Potrzeba wspólnej odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich.

Jedną z form dotarcia z ideą ŚDM do młodych każdej parafii było przekazanie Miniatur Krzyża
i Ikony delegatom w Niedzielę Palmową. Chcemy, aby od 22 października 2014 r. do 14 czerwca 2015 r. Miniatury te peregrynowały po domach młodych. Do Miniatur dołączymy Orędzie Papieża Franciszka
i Vademecum ŚDM oraz Modlitewnik z formą nabożeństwa domowego. Inicjatywa ta ma również przygotować diecezję i młodych na przyjęcie prawdziwych Symboli ŚDM w naszej diecezji w dniach:
29 sierpnia oraz od 20 września do 3 października 2015 r. Do końca października 2014 r. delegaci parafialni będą mieli za zadanie stworzyć listę osób przyjmujących Miniatury Symboli ŚDM w domu. Datą rozpoczęcia peregrynacji byłby 22 październik, dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, inicjatora ŚDM. Miejscem przekazania Miniatur byłby kościół parafialny, wydarzeniem – wspólne uczestnictwo osoby przekazującej i osoby odbierającej Miniatury Symboli we Mszy świętej, czasem – godzina ustalona z ks. proboszczem. Czas pobytu Miniatur Krzyża i Ikony w domu młodych zależałby od wielkości parafii oraz ilości osób zaangażowanych w peregrynację. Miniatury Symboli mogą również nawiedzać szkoły i poszczególne klasy, uczestniczyć w parafialnych i wspólnotowych akcjach młodzieżowych. W tym dziele liczymy także na twórczą aktywność i zaangażowanie młodych.

IV Przygotowanie duchowe

Niewątpliwie ważną sprawą jest duchowe przygotowanie młodzieży. Stąd cały czas zachęcamy do tworzenia przy pomocy kapłanów, katechetów oraz świeckich animatorów grup modlitewnych
i formacyjnych, jeśli w parafii takowych nie ma. Krajowe Duszpasterstwo Młodych przygotowało na każdy miesiąc konspekty spotkań oraz komentarze do niedzielnej Ewangelii – Czat ze Słowem. Materiały te można znaleźć na stronie
www.kdm.org.pl. Również Krakowski Komitet Organizacyjny przygotował program formacyjny, który znajduje się na stronie www.krakow2016.com.

Chcemy dalej ewangelizować młodzież, proponując im w ferie, rekolekcje ewangelizacyjne. Poprzez zabawę, śpiew, taniec, spotkania aktywizujące i modlitwę młodzi będą mogli spotkać Jezusa, stać się Jego uczniami, przyjąć Ducha Świętego i ewangelizować. W planach mamy również weekendowe dni ewangelizacyjne i formacyjne.

Będziemy zachęcać młodzież, aby podjęła w intencji przygotowań ŚDM modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. O modlitwę zostaną poproszone zgromadzenia zakonne i diecezjanie. Prosimy księży o włączenie tej intencji w osobiste modlitwy.

V Wydarzenia planowane do Niedzieli Palmowej 2015 r.

      1. Spotkanie Ambasadorów ŚDM – WSD Łowicz,

14.06.2014 – Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II – Łowicz, Marsz Wdzięczności

30.08.2014 – Z Rio do Krakowa, Żyrardów, spotkanie na zakończenie wakacji

17–19.10.2014 – weekend formacyjny dla wolontariuszy, ambasadorów, katechetów i kapłanów, Żyrardów, (błogosławieństwo przez ks. Biskupa Diecezjalnego Biura i Rejonowych Biur ŚDM)

22 i 29.11.2014 – Rejonowe Spotkanie Kapłanów Diecezji Łowickiej poświęcone ŚDM (gość specjalny: ks. Grzegorz Suchodolski – Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM), WSD Łowicz

30.10.2014 – Noc Świętych przygotowana przez Rejonowe Biura ŚDM w większych miastach

Luty 2015 – Rekolekcje Ewangelizacyjne „Młodzi na MAXA” – Kutno

Niedziela Palmowa 2015 r. Spotkanie Młodych w ramach XXX ŚDM, Łowicz

VI Projekt „Bilet dla Brata”

Projektma na celu zachęcenie wszystkich Polaków do zbierania funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu, w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ważnym elementem zbierania funduszy na cele “Biletu dla Brata” będzie sprzedaż specjalnie przygotowanych cegiełek. Znajdą się wśród nich zarówno wydawnictwa książkowe i muzyczne, jak też limitowane serie gadżetów. Prosimy księży proboszczów o akceptację akcji i zamieszczenie wiadomości w ramach ogłoszeń parafialnych. Bezpośrednio akcją zajmą się ambasadorzy i wolontariusze.

Ks. Adam Paweł Bednarczyk – Diecezjalny Koordynator ŚDM

Kategorie: Aktualności, INFORMACJE