„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 155)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 280 dni 🙂

W poniedziałek 19 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy w Witoni oraz za młodych ze Słowenii:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Боже, Отец милосердный,
явивший Свою любовь в Твоем Сыне, Иисусе Христе,
и изливший ее на нас в Духе Святом, Утешителе,
Тебе вверяем сегодня судьбы мира и каждого человека.”.
Особенно вверяем Тебе
молодых людей из всех народов, стран и языков.
Безопасно веди их по извилистым тропинкам
современного мира
и дай им благодать плодотворного переживания
Всемирных Дней Молодежи в Кракове.

Отец Небесный,
соделай нас свидетелями Твоего милосердия.
Научи нести веру сомневающимся,
надежду опустившим руки,
любовь озябшим,
прощение виноватым и радость грустным.
Пусть искра милосердной любви,
которую Ты зажег в нас,
станет огнем, меняющим человеческие сердца
и обновляющим облик земли.

Мария, Матерь Милосердия, молись о нас.
Святой Иоанн Павел II, молись о нас.
Святая сестра Фаустина, молись о нас.

 

Papież Franciszek ostatnio powiedział:

„Wiara nie jest prywatnym darem. Wiara jest dzieleniem się z radością.”

Słowo na dziś:

„Przeciwko nadziei uwierzył Abraham, mając nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co zostało powiedziane: Tak wielkie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć wiedział, że jego ciało jest już obumarłe- miał prawie sto lat- i że obumarłe jest łono Sary. Nie zwątpił jednak w Bożą obietnicę, ale umocnił się w wierze, oddając cześć Bogu”

Rz 4, 18-20 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)