„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 156)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 156)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 279 dni 🙂

We wtorek 20 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. św. Marcina, biskupa w Wysokiennicach oraz za młodych z Somalii:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

“God, merciful Father,
in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love
and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,
We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman”.
We entrust to you in a special way
young people of every language, people and nation:
guide and protect them as they walk the complex paths of the world today
and give them the grace to reap abundant fruits
from their experience of the Krakow World Youth Day.

Heavenly Father,
grant that we may bear witness to your mercy.
Teach us how to convey the faith to those in doubt,
hope to those who are discouraged,
love to those who feel indifferent,
forgiveness to those who have done wrong
and joy to those who are unhappy.
Allow the spark of merciful love
that you have enkindled within us
become a fire that can transform hearts
and renew the face of the earth.

Mary, Mother of Mercy, pray for us.
Saint John Paul II, pray for us.
Saint Faustina, pray for us.

Papież Franciszek powiedział:

„Nasze życie nie jest bezsensowną włóczęgą. Mamy pewny cel: dom Ojca.”

Słowo na dziś:

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”

Łk 21, 36 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i, obchodząc, będzie im usługiwał. Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie!”

Łk 12, 36- 38 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)