„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 171)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 171)

 

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 264 dni 🙂

W środę 4 listopada– modlimy się szczególnie za młodych z

Tonga:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Боже, Отец милосердный,
явивший Свою любовь в Твоем Сыне, Иисусе Христе,
и изливший ее на нас в Духе Святом, Утешителе,
Тебе вверяем сегодня судьбы мира и каждого человека.”.
Особенно вверяем Тебе
молодых людей из всех народов, стран и языков.
Безопасно веди их по извилистым тропинкам
современного мира
и дай им благодать плодотворного переживания
Всемирных Дней Молодежи в Кракове.

Отец Небесный,
соделай нас свидетелями Твоего милосердия.
Научи нести веру сомневающимся,
надежду опустившим руки,
любовь озябшим,
прощение виноватым и радость грустным.
Пусть искра милосердной любви,
которую Ты зажег в нас,
станет огнем, меняющим человеческие сердца
и обновляющим облик земли.

Мария, Матерь Милосердия, молись о нас.
Святой Иоанн Павел II, молись о нас.
Святая сестра Фаустина, молись о нас.

 

Papież Franciszek powiedział:

„Lepszy Kościół zraniony, ale obecny na ulicach, niż Kościół chory, bo zamknięty w samym sobie.”

Słowo na dziś:

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje bliźniego wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa.”

Rz 13, 8. 10 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Umiłowani, nie dziwcie się, gdy znajdziecie się w ogniu próby, bo to nic nadzwyczajnego! Ale cieszcie się, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, abyście mogli mieć tym większą radość, gdy się objawi Jego chwała. Bądźcie szczęśliwi, gdy was znieważają z powodu imienia Chrystusa, bo spoczywa na was pełen chwały Duch Boży! Niech jednak nikt nie cierpi jako morderca, złodziej, przestępca czy mąciciel! Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale chwali Boga za to, że nim jest!”

1P 4, 12-16 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)