„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 172)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 172)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 263 dni 🙂

W czwartek 5 listopada– modlimy się szczególnie za młodych z

Trynidadu i Tobago:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Боже, Отец милосердный,
явивший Свою любовь в Твоем Сыне, Иисусе Христе,
и изливший ее на нас в Духе Святом, Утешителе,
Тебе вверяем сегодня судьбы мира и каждого человека.”.
Особенно вверяем Тебе
молодых людей из всех народов, стран и языков.
Безопасно веди их по извилистым тропинкам
современного мира
и дай им благодать плодотворного переживания
Всемирных Дней Молодежи в Кракове.

Отец Небесный,
соделай нас свидетелями Твоего милосердия.
Научи нести веру сомневающимся,
надежду опустившим руки,
любовь озябшим,
прощение виноватым и радость грустным.
Пусть искра милосердной любви,
которую Ты зажег в нас,
станет огнем, меняющим человеческие сердца
и обновляющим облик земли.

Мария, Матерь Милосердия, молись о нас.
Святой Иоанн Павел II, молись о нас.
Святая сестра Фаустина, молись о нас.

Papież Franciszek powiedział:

„Pozwólmy, by miłość Boga zakorzeniła się w nas; tak będziemy zdolni, by samych siebie dawać innym.”

Słowo na dziś:

„Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz czyjegoś sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest sprawą jego Pana. Ostoi się jednak, ponieważ Pan ma moc go podtrzymać.”

Rz 14, 4-5 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„”Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie szuka tej zaginionej, aż ją znajdzie? (…) Mówię wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.”

Łk 15, 4. 7 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)