„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 177)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 177)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 258 dni 🙂

We wtorek 10 listopada– modlimy się szczególnie za młodych z

Ugandy:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

« Dieu, Père miséricordieux
qui as révélé Ton Amour dans ton Fils Jésus-Christ
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme ».
Nous Te confions en particulier
les jeunes de toutes les langues, peuples et nations:
guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.

Père Céleste,
rends-nous témoins de Ta Miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés,
l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal
et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’Amour miséricordieux
que tu as allumée en nous
devienne un feu qui transforme les coeurs
et renouvelle la face de la terre.

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.

 

Papież Franciszek powiedział:

„Życie jest cennym darem, ale odkrywamy to dopiero wtedy, gdy oddajemy je innym.”