„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 72)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 72)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 363 dni 🙂

We wtorek – 28 lipca – modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lubochni oraz za młodych z Izraela:

Po Ukraińsku
Po Polsku

„Боже, Отче милосердний,
що об’явив свою любов в Своєму Синові Ісусові Христові
і вилив її на нас в Духу Святому, Утішителю,
Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини”.
Довіряємо Тобі особливо
молодих людей усіх народів та мов.
Веди їх безпечно по крутих стежках
сучасного світу
і дай їм ласку плідного пережиття
Світових Днів Молоді у Кракові.

Отче небесний,
зроби нас свідками Твого милосердя.
Навчи нести віру до тих, які сумніваються,
надію тим, котрі у відчаї,
любов – розхолодженим,
прощення – винним і радість – сумним.
Нехай іскра милосердної любові
яку Ти в нас запалив,
стане вогнем, що перемінює людські серця
і відновлює лице землі.

Маріє, Мати Милосердя, молися за нас.
Святий Іване Павле ІІ, молися за нас.
Свята Сестро Фаустино, молися за нас!

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Informacje o:

„Gdy tylko lud ujrzał, że kolumna obłoku stoi u wejścia do Namiotu Spotkania, każdy padał na twarz u wejścia do swojego namiotu. PAN natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem.”.

Wj 33, 10-11a(Biblia w tłumaczeniu Wydawnictwa Święty Paweł)

„Dni człowieka są jak trawa, przekwita jak kwiat na polu. Gdy zamiera w nim oddech – przemija i wszelki ślad po nim ginie. Lecz łaska PANA przez wszystkie wieki nad Jego czcicielami, a sprawiedliwość Jego nad ich potomstwem, nad tymi, co zachowują Jego przymierze i przestrzegają Jego przykazań.”.

Ps 103, 15-18(Biblia w tłumaczeniu Wydawnictwa Święty Paweł)